Aktualności


Punkt badań w kierunku koronawirusa

2020-09-15

Bezpłatny mobilny punkt badań dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Dołączona galeria:

Punkt badań w kierunku koronawirusa

  Stypendia szkolne

  2020-09-04

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że są wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów- stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

  Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. od dnia 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r. oraz ze strony internetowej:

  Pomoc materialna przysługuje:

  1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 24. roku życia;

  2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne"


  Informacja o realizacji świadczenia „Dobry Start"

  2020-09-04

  Wnioski o „Dobry Start” mieszkańcy składają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dnia 2 września 2020r. wpłynęło 624 wniosków z tego 504 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

  Przyznanych świadczeń ( dzieci ) tj.730

  Na powyższy cel wydatkowano kwotę -219.000,00 zł.
  W miesiącu wrześniu zostaną rozpatrzone pozostałe wnioski.
  Zawracamy się z prośbą do osób, które jeszcze nie złożyły wniosku aby to uczyniły. /M-GOPS/


  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zmiana kryterium dochodowego

  2020-07-07

  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
  - na okres 2019/2020 trwający do dnia 30 września 2020 r. - 800,00 zł,
  - na okres 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. - 900 zł.


  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY „Złotówka za złotówkę”

  W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
  Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacana w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę nie może być niższa niż 100 zł.
  W przypadku, gdy świadczenie po przeliczeniu, w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę, będzie niższe, świadczenie to nie będzie przysługiwało.


  INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

  2020-07-07

  Adres mailowy, z którego będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”

  Informujemy osoby, które składają wnioski o Dobry Start „300 zł”, iż informacje dotyczące przyznania powyższego będą wysyłane do Państwa na adres mailowy, który został wskazany we wniosku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie wysyłał informacje drogą mailową z adresu poczty elektronicznej:

  noreply@ops.borekwlkp.pl

  Mail wysłany jest automatycznie - prosimy nie odpowiadać.


  WAŻNA INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

  2020-07-02

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przypomina, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” (300 zł), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz funduszu alimentacyjnego są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., natomiast w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

  W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, będzie rok 2019 r.

  Wnioski będzie można składać w następujących godzinach:
  – poniedziałek – 8:00–16:00
  – od wtorku do piątku – 7:00–13:00

  W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
  Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu: 655 715 977 (tel. stacjonarny) lub 665 020 415 (tel. komórkowy).

  Świadczenie wychowawcze (500+)

  Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres tj. 2021/2022 należy składać w wersji elektronicznej od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021r.


  Gaszyn Challenge

  2020-06-23

  MGOPS w Borku Wlkp. włączył się do akcji "siepomaga" gaszyn challenge pomagając w ten sposób Sandrze Wolniak.

  Link do filmu: http://opsinfo.pl/borek/filmy/borek.mov


  APEL DLA MIESZKAŃCÓW…

  2020-06-03

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zwraca się do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. aby zgłaszali sprawy interwencyjne odnośnie osób czy rodzin pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu (65 5716112).

  Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw.

  Kontakt:

  Godz. otwarcia ośrodka
  w pon.:8:00 - 16:00
  od wt. do pt.: 7:00 - 15:00

  Po godzinach urzędowania ośrodka prosimy dzwonić pod numer telefonu 112


  PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

  2020-06-03

  Gmina Borek Wlkp. zawarła w roku 2020 porozumienie z Starostą Gostyńskim odnośnie prac społecznie użytecznych. W związku z tym 5 osób bezrobotnych z naszej gminy mogło uzyskać powyższe prace. Osoby będą wykonywały prace społecznie użyteczne od m-ca 01 czerwca 2020r. do 30 października 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjną przy współpracy sołtysów miejscowości w której są wykonywane prace oraz Zakładem Aktywności Zawodowej.
  Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie od kilku lat.
  Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.


  WNIOSKI „Dobry start” (300 zł), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny

  2020-05-28

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start” (300 zł) będą przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., natomiast w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

  W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, będzie rok 2019 r.

  Wnioski będzie można składać w następujących godzinach:
  – poniedziałek – 8:00-16:00
  – od wtorku do piątku – 7:00-13:00

  W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

  Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu: 655 715 977 (tel. stacjonarny) lub 665 020 415 (tel. komórkowy).


  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

  2020-05-13

  Porady udzielane są bezpłatnie.

  Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.

  Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).

  Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

  Dołączone pliki:


  Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

  2020-04-30

  Z informacjami w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa można zapoznać się w menu głównym:

  << Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdycyplinarny .


  Informacja dotycząca przyjęć klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

  2020-04-23

  Szanowni Państwo!

  W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie:


  1. po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznej,
  2. pojedynczo (tylko osoba, której sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych),
  3. z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

  Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem e-usług.
  Druki można pobrać ze strony internetowej MGOPS.


  Prosimy o załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ops@borekwlkp.pl za pośrednictwem platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl lub telefonicznie w dotychczasowych godzinach pracy ośrodka.

  Przy drzwiach wejściowych do budynku została umieszczona skrzynka pocztowa, do której zainteresowani mogą wrzucać bieżącą korespondencję.

  czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca przyjęć klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. "


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjmuje osoby korzystające z pomocy i wsparcia

  2020-04-22

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu od 22 kwietnia 2020 r. przyjmuje osoby korzystające z pomocy w siedzibie instytucji przy ul. Wrocławskiej 8.

  Obsługa osób korzystających ze wsparcia odbywa się, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, z uwzględnieniem procedur zgodnych z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych.

  Udzielanie pomocy odbywa się pojedynczo, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny wizyty w PCPR. Pozwala to na niekumulowanie się osób w siedzibie PCPR. Dla osób, które podejdą przed ustalonym czasem, została uruchomiona poczekalnia w holu na I piętrze budynku Centrum Usług Społecznych.

  UWAGA: Ważne jest, by w PCPR w Gostyniu pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

  czytaj całość publikacji "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjmuje osoby korzystające z pomocy i wsparcia"


  UWAGA !!! INFORMACJA

  2020-03-20

  Jeżeli jesteś osobą starszą, niepełnosprawną i/lub samotną i nie masz na kogo liczyć nie jesteś w stanie sam zrobić sobie zakupów spożywczych możesz zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., (tel. stacjonarny 65 5716112 lub kom. 665 020 910 lub 665 020 889 ).

  Wszelkie wnioski, dokumenty niezbędne do załatwienia wniosku można wrzucać do skrzynki pocztowej przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka.

  Pracownicy skontaktują się z każdym z klientów w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w zakresie złożonych wniosków.

  Przypominamy, że wizyty w ośrodku będą mogły odbyć się tylko w sprawach interwencyjnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

  Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia zarażenia się koronawirusem.

  Pełnienie dyżurów pod numerem telefonu, (tel. stacjonarny 65 5716112 lub
  kom. 665 020 910 lub 665 020 889 ) każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00,
  w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w szczególności dotyczy to osób poddanej kwarantannie.

  Kierownik M-GOPS
  Dorota Dutkowiak


  Informacja dla osób bezdomnych

  2020-03-20

  Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności opracowała ulotkę z informacjami dot. koronawirusa i zachowania podczas zagrożenia epidemiologicznego przeznaczoną dla osób bezdomnych (zarówno mieszkających w placówkach, jak i w przestrzeni publicznej).

  Ulotkę można pobrać tu: http://bit.ly/3di0wo6

  Ulotka jest dostępna w dwóch wersjach – docx i pdf:

  - wersja docx (MS Word) jest otwarta do edycji, na pierwszej stronie, w części „najważniejsze kontakty” można wpisać przed wydrukiem dostępne lokalnie formy pomocy, szczególnie dla osób przebywających w przestrzeni publicznej; wersja ta jest podzielona na dwa pliki, aby uniknąć niekontrolowanego przemieszczania się tekstu podczas edycji;

  - wersja pdf jest nieedytowalna, tzn. że w części „najważniejsze kontakty” można wpisywać dane kontaktowe odręcznie, np. w czasie patrolu streetworkerskiego.

  Ulotkę składamy do wewnątrz, tj. w taki sposób, aby po złożeniu z jednej strony znalazła się strona tytułowa ze znakiem niebezpieczeństwa i danymi kontaktowymi, zaś z drugiej strona „co zrobić jeśli czujesz się źle” z linkiem do strony Ministerstwa Zdrowia na dole.

  Dołączone pliki:


  UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!

  2020-03-16

  Rozwiązania dotyczące przyjęć klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

  Szanowni Państwo.

  Z dniem dzisiejszym tj. 16 marca 2020r. do odwołania związku z zagrożeniem zakażeniu koronawirusem COVID-19, informuję, że Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wprowadza ograniczenia w osobistym stawieniu. Wizyty w siedzibie i obsługa interesantów ograniczona do minimum.

  Obsługa interesantów;

  1. Informacja o świadczeniach tylko telefonicznie.
  2. W sprawach szczególnie pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. Wejście do biura będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu na konkretną godzinę;
  3. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem e-usług.
  4. Druki można pobrać ze strony internetowej MGOPS.

  Prosimy o załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej; ops@borekwlkp.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP; www.epuap.gov.pl lub telefonicznie pod niżej wymienione telefony w godzinach dotychczasowych pracy ośrodka.

  czytaj całość publikacji "UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!"


  Informacja dotycząca składania wniosku na (500+ i becikowe)

  2020-03-16

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., informuje, że wnioski w przypadku dzieci nowo narodzonych świadczenie wychowawcze (500+) naliczane jest od dnia narodzin dziecka, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od narodzin.
  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („Becikowego”) złożyć można natomiast w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.

  W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 5716112 lub (65) 5715977.


  APEL DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WIELKOPOLSKI

  2020-03-12

  Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników, zwracam się z apelem o ograniczenie wizyt w obiekcie MGOPS do niezbędnego minimum. Prosimy o załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej; ops@borekwlkp.pl lub za za pośrednictwem platformy ePUAP; www.epuap.gov.pl lub telefonicznie pod niżej wymienione telefony:

  Świadczenia pomocy społecznej, stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
  Pracownicy socjalni - biuro 2
  Danuta Frąckowiak , Karolina Cieślik, Anna Mateska,
  tel. stacjonarny (65) 5716112
  tel. komórkowy 665 020 910

  Świadczenia pomocy społecznej
  Pracownik socjalny - biuro 3
  Marta Wachowska
  tel. stacjonarny (65) 5715977
  tel. komórkowy 665 020 910

  Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  Pracownicy socjalni - biuro 2
  Danuta Frąckowiak, Anna Mateska,
  tel. stacjonarny (65) 5716112
  tel. komórkowy 665 020 910

  Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
  Pracownicy : biuro 3
  Ilona Niedziela, Marta Wachowska
  tel. stacjonarny tel. (65) 5715977
  tel. komórkowy 665 020 415

  Świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny
  Pracownicy : biuro 5
  Iwona Garbarek, Magdalena Paczyńska
  tel. stacjonarny tel. (65) 5715977
  tel. komórkowy 665 812 138

  Całodobowe numery telefonów;
  - stacja sanitarno- epidemiologiczna: 500 019 375
  - infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski tel.ogólny/fax (65)571-61-12

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji