Internetowy serwis informacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 2018-10-17
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Sprawozdania

  

EPUAP

  

RODO

  

Kontakt
 
Październik 2018

    Aktualności

  I WIELKOPOLSKI BIEG OPS-ów

  2018-10-02

  Promując instytucję Miejsko-Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
  i Gminę Borek Wielkopolski mamy powody do dumy i radości


  I miejsce w kategorii kobiet zajęła Pani Marianna Malicka
  w I Wielkopolskim Biegu OPS- ów.  Pani Marianna Malicka pracownik tutejszego ośrodka uczestniczył
  w I Wielkopolskim Biegu OPS-ów pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna
  „Dziś biegamy, na co dzień pomagamy”.
  Zawody odbyły się w miejscowości Karczma Borowa
  polana Trzech Dębów koło Lesznie
  dnia 22 września 2018r. Dystans biegu 3,1 km.
  Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć.


  Kierownik i pracownicy
  MGOPS Borek Wlkp.

  Dołączona galeria:
  PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  2018-09-27

  PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

  Dołączone pliki:


  1) Strona 1
  2) Strona 2
  3) Strona 3
  4) Strona 4
  5) Strona 5
  6) Strona 6  INFORMACJA

  2018-09-14

  Jesteś osobą bezrobotną w wieku 18 – 29 lat?
  chcesz zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

  Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu!


  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA - czytaj całość  WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

  2018-09-11

  Gmina Borek Wielkopolski reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Borek Wlkp. 13.08.2018 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

  Komu przysługuje
  Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

  Oferta
  Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/
  Wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny jest bezpłatne.

  Wniosek
  Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ul. Droga Lisia 1 (biuro nr 2) lub pobrać ze strony www.borek.ops.org.pl;
  Osoba do kontaktu: Marianna Malicka, tel. 65 571 61 12.

  Dołączone pliki:


  1) Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny lub wydanie duplikatu  Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

  2018-09-05

  na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457j.t. ),
  • Uchwały nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 maja 2013 r.

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO 17 WRZEŚNIA 2018 R.

  • stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Borku Wlkp.,
  • kompletne wnioski uczniów uczących się w szkołach, dla których organem realizującym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. należy składać w siedzibie ośrodka przy ulicy Droga Lisia nr 1.

  Stypendium szkolne przysługuje:
  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
  dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe ( nagła utrata pracy rodzica ,rodziców, nagła choroba lub śmierć członka rodziny , inne zdarzenia losowe – pożar, klęska żywiołowa, zalanie mieszkania.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 - j.t. ze zmianami).
  Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe zostanie podniesione do 528,00 zł - wnioskodawcy, których dochód przekracza 514,00 zł i nie przekracza 528,00 zł powinni złożyć wnioski o przyznanie stypendium również do 17 września 2018 r. W takim przypadku stypendium zostanie im przyznane od 1 października 2018 r.

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Borek Wielkopolski oraz wychowankom domów dziecka.

 • więcej ...
   Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

   1. Rodziców/ opiekuna prawnego ucznia,
   2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
   3. dyrektora szkoły.
   Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:
   1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
   2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
   3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).
   Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.
   Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:
   1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2018 r.
   2. Internet oraz bilety autobusowe (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) - od września do grudnia 2018 r.

   Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:


   1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
   2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
   3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
   4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
   5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
   6. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
   7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
   8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (od 1 pażdziernika 2018 r. - 308,00 zł);
   9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
   10.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
   11.odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.
   Pod oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
   W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z MGOPS.

   Pouczenie:


   1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
   2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
   3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   Zasiłek szkolny:

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
   Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się bezpośrednio do MGOPS w Borku Wlkp..

   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Droga Lisia nr 1, biuro nr 2 lub pod numerem telefonu 65 5716 112 pomoc społeczna) . • PCPR zaprasza na program korekcyjno-edukacyjny

  2018-08-21

  Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w okresie od września do grudnia 2018 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 1.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

  PCPR w Gostyniu prowadzi, tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych "PARTNER". Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim.
  Program uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.

 • więcej ...
   Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8) w poniedziałkowe popołudnia. Program realizowany jest w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:
   - osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   - osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
   - osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

   Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

   Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę - w małej maksymalnie 15-osobowej grupie warsztatowej. Obejmują dwie sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz piętnaście sesji grupowych. W razie potrzeby prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne.

   Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników, rozumianych jako działanie intencjonalne. Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Przyjmuje się założenie, iż sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.
   Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


   Z A P I S Y:
   Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
   (w poniedziałki do 16.00) w PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 572 75 28.
   Zapisy przyjmuje p. Mirosław Sobkowiak • Informacja skierowana do beneficjentów 300 zł

  2018-07-05

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., informuje, że będzie przesyłał informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” drogą e-mailową dla beneficjentów.

  W celu zminimalizowania ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucję publiczną, podajemy poniżej e-mail, z którego będą wysyłane informacje - noreply@borekwlkp.pl

  Ponadto informujemy, że powyższy e-mail będzie jednostronny, w związku z czym nie będzie możliwości odpowiedzi na otrzymanego e-maila.  INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - świadczenie wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, Dobry Start (300 zł).

  2018-06-27

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start (300 zł) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

  Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2018 r.

  Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2018r. w siedzibie tutejszego ośrodka w biurze nr 3 w następujących godzinach:
  – poniedziałek: 8:00 - 16:00
  – od wtorku do piątku: 7:00 – 13:00

  Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenie „Doby Start” (300 zł) będzie można pobrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. od dnia 1 sierpnia 2018r. lub pobrać ze strony internetowej www.borek.ops.org.pl w zakładce druki .

  Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 oraz pod nr telefonu 65 5716112 wew. 1 lub 2 lub na stronie internetowej www.borek.ops.org.pl w menu głównym; prawo, świadczenia, druki, wymagane dokumenty.

  UWAGA! (300+)
  Informujemy, że świadczenie „Dobry Start” (300 zł) nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub w przedszkolu.

     Zobacz także: Aktualności - archiwum (9-218 z 218)


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Wydawanie Karty Dużej Rodziny

  

Wydawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Wielkopolska Karta Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 63-810 Borek Wielkopolski, ul. Droga Lisia 1, tel./faks: (65)571-61-12

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji