Internetowy serwis informacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 2019-11-20
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Sprawozdania

  

EPUAP

  

RODO

  

Kontakt
 
Listopad 2019

    Aktualności

  INFORMACJA ODNOŚCIE WYSYŁANIA INFORMACJI DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBRY START Z ADRESU MAILOWEGO TUTEJSZEGO OŚRODKA

  2019-09-20

  Informujemy osoby, które składają wnioski o „500+” i Dobry Start „300 zł”, iż informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego „500+” oraz przyznaniu świadczenia Dobry Start „300 zł” będą wysyłane do Państwa na adres mailowy, który został podany we wniosku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie wysyłał informacje drogą mailową z adresu poczty elektronicznej:
  noreply@ops.borekwlkp.pl

  Mail wysłany jest automatycznie - prosimy nie odpowiadać.  Świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłacane przez ZUS

  2019-09-19

  1 października 2019 r. wchodzi w życie świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone warunki.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

  Mogą Państwo również skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do placówek ZUS w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, gdzie na Sali Obsługi Klienta pracownicy ZUS udzielą Państwu informacji i będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosku.

  Dołączona galeria:
  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW

  2019-06-25

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  Stypendium szkolne.
  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 • więcej ...
   Zakres pomocy materialnej dla uczniów.
   Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
   Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

   Pomoc materialna przysługuje:
   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

   Świadczenia pomocy materialnej przysługują również:
   1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
   Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

   Kontakt telefoniczny pomoc społeczna: 65 5716112
   Godz. otwarcia ośrodka
   w pon.:8:00 - 16:00
   od wt. do pt.: 7:00 - 15:00 • GMINA ORGANIZUJE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

  2019-06-25

  Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie od kilku lat. Burmistrz Borku Wielkopolskiego zawarł w m-cu kwietniu br. porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu odnośnie organizacji prac społecznie użytecznych. W związku z tym 3 osoby bezrobotne z naszej gminy otrzymały skierowanie. Osoby wykonują prace społecznie użyteczne od m-ca maja 2019r. i będą je wykonywały do 30 września 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjną przy współpracy sołtysów miejscowości w której są wykonywane prace oraz Spółdzielnią Socjalną Pomocna Dłoń. Osoby kierowane muszą miesięcznie przepracować 40 godzin . Wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania tych prac za 1 godzinę od m-ca maja br. wynosiło 8,30 zł. a od m-ca czerwca wynosi:8,50 zł.
  Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.  WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

  2019-06-25

  Gmina Borek Wielkopolski otrzymała cztery darmowe miejsca na wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej. Podział miejsc dokonał Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Letni wypoczynek jest finansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
  W związku z powyższym pracownicy socjalni Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wytypowali czworo dzieci, którzy spełniali warunki naboru wskazane w ustawie o systemie oświaty. Wyznaczony termin wypoczynku: od 22.06.2019r. do 05.07.2019r. Dzieci będą wypoczywać w Pokojach Gościnnych „U Helenki”, ul. Sądelska 44a, Murzasichle.
  Organizacją w zakresie bezpiecznego transportu dzieci do miejsca zbiórki tj. do miejscowości Gostyń czuwa wyznaczony pracownik socjalny tutejszego ośrodka .  APELUJEMY! STOP PRZEMOCY!

  2019-06-25

  Wiemy, że każdy z nas musi interweniować, gdy dzieje się komuś krzywda, nie możemy zgadzać się na wszelkie, nawet drobne akty przemocy wobec drugiego człowieka – to nasz moralny obowiązek.

  Przemoc nie tylko niszczy ofiarę, ale też samego sprawcę.


  O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza prawa i dobra osobiste innej, wspólnie zamieszkującej osoby, a także powoduje, że cierpi i ponosi jakieś szkody. Zarówno ofiarą jak i sprawcą może zostać każdy: kobieta lub mężczyzna, dziecko czy osoba starsza, nie ulega jednak wątpliwości, że ofiarami przemocy stają się zazwyczaj osoby najsłabsze, tj. dzieci, kobiety, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

  Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. W naszej Gminie Burmistrz Borku Wielkopolskiego powołał Zespół Interdyscyplinarny, natomiast Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

  W związku z powyższym sprawy interwencyjne należy zgłaszać:
  Kontakt osobisty:

  Godz. otwarcia ośrodka
  w poniedziałki.:8:00 - 16:00
  od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00
  Kontakt telefoniczny: numer (65 5716112) lub kom. 665 020 910
  Po godzinach urzędowania ośrodka prosimy dzwonić pod numer telefonu 112
  WNIOSKI – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500plus), ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DOBRY START (300)

  2019-06-21

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500plus) na okres świadczeniowy 2019/2020, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 oraz wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej. Wnioski drogą elektroniczną należy składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez bank, portal emp@tia, portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300) są przyjmowane w formie tradycyjnej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. (przez bank, portal emp@tia, portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl)

 • więcej ...
   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500plus)

   Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej).

   Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

   Od 01 lipca należy złożyć JEDEN wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

   Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.


   Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku barku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

   Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy na okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

   ŚWIADCZENIA RODZINNE

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

   Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł (nowe kryterium obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego od okresu świadczeniowego 2019/2020 tj. od 1 października 2019 r. Dla okresu świadczeniowego 2018/2019 trwającego do 30 września 2019 r. kryterium dochodowe wynosi 725,00 zł na osobę.

   DOBRY START (300)

   Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

   Informujemy, że świadczenie Dobry Start (300) nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

   Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy oraz świadczenie Dobry Start (300) będzie można pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. lub pobrać ze strony internetowej www.borek.ops.org.pl w zakładce druki.

   Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie tutejszego ośrodka w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 65 571 61 12 wew. 1 lub 2 lub na stronie internetowej www.borek.ops.org.pl
 •    Zobacz także: Aktualności - archiwum (8-239 z 239)


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Wydawanie Karty Dużej Rodziny

  

Wydawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Wielkopolska Karta Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 63-810 Borek Wielkopolski, ul. Droga Lisia 1, tel./faks: (65)571-61-12

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji