Aktualności


WSPIERAJ SENIORA

2020-12-01

logo


Informacja dotycząca żądania wydania zaświadczenia. („Czyste Powietrze”)

2020-12-01

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kliknij w >> menu DRUKI >> Czyste Powietrze >> pobierz

Gdzie można złożyć wniosek?
W siedzibie Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. na parterze w budynku przy ul. Droga Lisia nr 1. od poniedziałku do piątku.

W poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podstawa prawna:
2. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).


Apel dla mieszkańców-zima 2020/2021

2020-11-04

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnie od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z apelem o szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców naszej gminy, którzy potrzebują pomocy aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy.

W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne, bezdomne.

Liczę na wrażliwość mieszkańców, o wszelkich wątpliwościach prosimy poinformować pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Pomoc dla osób czy rodzin uwarunkowana jest przepisami ustawy o pomocy społecznej. Kontakt telefoniczny do MGOPS: w godzinach urzędowania ośrodka tel. stacjonarny (65) 57-16-112 , telefon komórkowy 665020910.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.


Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora"

2020-11-04

Szanowni Seniorzy Gminy Borek Wielkopolski.

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane zakażeniem korona wirusem. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Borek Wlkp. przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Założenia programu:

Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla osób w wieku 70 lat i więcej, które z uwagi na panująca sytuację spowodowaną pandemią pozostają w domu i nie mają możliwości skorzystania
z pomocy bliskich, sąsiadów w zakresie zrobienia podstawowych (niezbędnych) zakupów spożywczych, higienicznych, wykupienia lekarstw (tzw. potrzeby niezbędne, podstawowe).

Z programu mają prawo skorzystać osoby, które nie korzystają z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, a które z uwagi na panującą sytuację decydują się pozostać w domu.

Koszty dokonanych zakupów pokrywane są przez seniora.

W związku z powyższym zgłoszenia należy kierować na uruchomioną do realizacji tego programu infolinię: 22 505 11 11.

Można również uzyskać informacje z podanego linku: https://www.gov.pl/web/korona wirus/informacje-dla-seniorów oraz na https://wspierajseniora.pl/


Punkt badań w kierunku koronawirusa

2020-09-15

Bezpłatny mobilny punkt badań dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Dołączona galeria:

Punkt badań w kierunku koronawirusa

  Stypendia szkolne

  2020-09-04

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że są wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów- stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

  Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. od dnia 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r. oraz ze strony internetowej:

  Pomoc materialna przysługuje:

  1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 24. roku życia;

  2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne"


  Informacja o realizacji świadczenia „Dobry Start"

  2020-09-04

  Wnioski o „Dobry Start” mieszkańcy składają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dnia 2 września 2020r. wpłynęło 624 wniosków z tego 504 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

  Przyznanych świadczeń ( dzieci ) tj.730

  Na powyższy cel wydatkowano kwotę -219.000,00 zł.
  W miesiącu wrześniu zostaną rozpatrzone pozostałe wnioski.
  Zawracamy się z prośbą do osób, które jeszcze nie złożyły wniosku aby to uczyniły. /M-GOPS/


  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zmiana kryterium dochodowego

  2020-07-07

  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:
  - na okres 2019/2020 trwający do dnia 30 września 2020 r. - 800,00 zł,
  - na okres 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. - 900 zł.


  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY „Złotówka za złotówkę”

  W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
  Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacana w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę nie może być niższa niż 100 zł.
  W przypadku, gdy świadczenie po przeliczeniu, w ramach mechanizmu złotówka za złotówkę, będzie niższe, świadczenie to nie będzie przysługiwało.


  INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

  2020-07-07

  Adres mailowy, z którego będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”

  Informujemy osoby, które składają wnioski o Dobry Start „300 zł”, iż informacje dotyczące przyznania powyższego będą wysyłane do Państwa na adres mailowy, który został wskazany we wniosku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie wysyłał informacje drogą mailową z adresu poczty elektronicznej:

  noreply@ops.borekwlkp.pl

  Mail wysłany jest automatycznie - prosimy nie odpowiadać.


  WAŻNA INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

  2020-07-02

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przypomina, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” (300 zł), zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz funduszu alimentacyjnego są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., natomiast w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

  W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, będzie rok 2019 r.

  Wnioski będzie można składać w następujących godzinach:
  – poniedziałek – 8:00–16:00
  – od wtorku do piątku – 7:00–13:00

  W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
  Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu: 655 715 977 (tel. stacjonarny) lub 665 020 415 (tel. komórkowy).

  Świadczenie wychowawcze (500+)

  Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres tj. 2021/2022 należy składać w wersji elektronicznej od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021r.


  Gaszyn Challenge

  2020-06-23

  MGOPS w Borku Wlkp. włączył się do akcji "siepomaga" gaszyn challenge pomagając w ten sposób Sandrze Wolniak.

  Link do filmu: http://opsinfo.pl/borek/filmy/borek.mov


  APEL DLA MIESZKAŃCÓW…

  2020-06-03

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zwraca się do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. aby zgłaszali sprawy interwencyjne odnośnie osób czy rodzin pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu (65 5716112).

  Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw.

  Kontakt:

  Godz. otwarcia ośrodka
  w pon.:8:00 - 16:00
  od wt. do pt.: 7:00 - 15:00

  Po godzinach urzędowania ośrodka prosimy dzwonić pod numer telefonu 112


  PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

  2020-06-03

  Gmina Borek Wlkp. zawarła w roku 2020 porozumienie z Starostą Gostyńskim odnośnie prac społecznie użytecznych. W związku z tym 5 osób bezrobotnych z naszej gminy mogło uzyskać powyższe prace. Osoby będą wykonywały prace społecznie użyteczne od m-ca 01 czerwca 2020r. do 30 października 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjną przy współpracy sołtysów miejscowości w której są wykonywane prace oraz Zakładem Aktywności Zawodowej.
  Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie od kilku lat.
  Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.


  WNIOSKI „Dobry start” (300 zł), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny

  2020-05-28

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start” (300 zł) będą przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r., natomiast w wersji tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2020 r.

  W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, będzie rok 2019 r.

  Wnioski będzie można składać w następujących godzinach:
  – poniedziałek – 8:00-16:00
  – od wtorku do piątku – 7:00-13:00

  W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

  Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu: 655 715 977 (tel. stacjonarny) lub 665 020 415 (tel. komórkowy).


  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

  2020-05-13

  Porady udzielane są bezpłatnie.

  Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.

  Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).

  Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

  Dołączone pliki:


  Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

  2020-04-30

  Z informacjami w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa można zapoznać się w menu głównym:

  << Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdycyplinarny .


  Informacja dotycząca przyjęć klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

  2020-04-23

  Szanowni Państwo!

  W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie:


  1. po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznej,
  2. pojedynczo (tylko osoba, której sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych),
  3. z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

  Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem e-usług.
  Druki można pobrać ze strony internetowej MGOPS.


  Prosimy o załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ops@borekwlkp.pl za pośrednictwem platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl lub telefonicznie w dotychczasowych godzinach pracy ośrodka.

  Przy drzwiach wejściowych do budynku została umieszczona skrzynka pocztowa, do której zainteresowani mogą wrzucać bieżącą korespondencję.

  czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca przyjęć klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. "


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjmuje osoby korzystające z pomocy i wsparcia

  2020-04-22

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu od 22 kwietnia 2020 r. przyjmuje osoby korzystające z pomocy w siedzibie instytucji przy ul. Wrocławskiej 8.

  Obsługa osób korzystających ze wsparcia odbywa się, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, z uwzględnieniem procedur zgodnych z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych.

  Udzielanie pomocy odbywa się pojedynczo, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny wizyty w PCPR. Pozwala to na niekumulowanie się osób w siedzibie PCPR. Dla osób, które podejdą przed ustalonym czasem, została uruchomiona poczekalnia w holu na I piętrze budynku Centrum Usług Społecznych.

  UWAGA: Ważne jest, by w PCPR w Gostyniu pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

  czytaj całość publikacji "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjmuje osoby korzystające z pomocy i wsparcia"
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski tel.ogólny/fax (65)571-61-12

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji