Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Data publikacji: 2021-02-15

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

  1. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  2. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  3. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Data publikacji: 2021-02-12

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. “dopłatę do czynszu”.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

WAŻNE : Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Wymagane jest aby:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesiecy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz

3) wnioskodawcy nie przesługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca , musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją - "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).

2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.

3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1 63-810 Borek Wlkp.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Data publikacji: 2021-01-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż od 2021 roku w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. (wyłącznie drogą elektroniczną),
- 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną),
papierową, bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego tj. otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r., wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)"

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Transport osób do punktu szczepień

Data publikacji: 2021-01-14

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Borek Wielkopolski istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień osobom mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień,

Dodatkowo wyjaśniamy, że transport dotyczy tylko tych osób, które nie mają możliwości jego zorganizowania ze strony najbliższych osób.

Zgłoszenia potrzeb w zakresie skorzystania z transportu do punktu szczepień,
po uprzednim uzgodnieniu miejsca i terminu szczepienia,
można dokonywać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
w godzinach pracy Ośrodka pod numerami telefonów:

tel. komórkowy: 665 020 910
tel. stacjonarny: 65 5716 112 wew. 3

KTO CHĘTNY?

Data publikacji: 2021-01-05

Być opiekunem prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ogłasza, że poszukuje osobę chętną do sprawowania funkcji opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem lub pracownikiem socjalnym.

Godziny urzędowania ośrodka tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00.do 15.00

Numer kontaktowy tel. stacjonarny 65 57-16-112 , telefon komórkowy 665020910 lub 665020889.

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-12-01

logo

Informacja dotycząca żądania wydania zaświadczenia. (Czyste Powietrze)

Data publikacji: 2020-12-01

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem Czyste Powietrze 2.0.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kliknij w >> menu DRUKI >> Czyste Powietrze >> pobierz

Gdzie można złożyć wniosek?
W siedzibie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. na parterze w budynku przy ul. Droga Lisia nr 1. od poniedziałku do piątku.

W poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podstawa prawna:
2. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2020-11-04

Szanowni Seniorzy Gminy Borek Wielkopolski.

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane zakażeniem korona wirusem. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Borek Wlkp. przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Założenia programu:

Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla osób w wieku 70 lat i więcej, które z uwagi na panująca sytuację spowodowaną pandemią pozostają w domu i nie mają możliwości skorzystania
z pomocy bliskich, sąsiadów w zakresie zrobienia podstawowych (niezbędnych) zakupów spożywczych, higienicznych, wykupienia lekarstw (tzw. potrzeby niezbędne, podstawowe).

Z programu mają prawo skorzystać osoby, które nie korzystają z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, a które z uwagi na panującą sytuację decydują się pozostać w domu.

Koszty dokonanych zakupów pokrywane są przez seniora.

W związku z powyższym zgłoszenia należy kierować na uruchomioną do realizacji tego programu infolinię: 22 505 11 11.

Można również uzyskać informacje z podanego linku: https://www.gov.pl/web/korona wirus/informacje-dla-seniorów oraz na https://wspierajseniora.pl/

Apel dla mieszkańców-zima 2020/2021

Data publikacji: 2020-11-04

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnie od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z apelem o szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców naszej gminy, którzy potrzebują pomocy aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy.

W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne, bezdomne.

Liczę na wrażliwość mieszkańców, o wszelkich wątpliwościach prosimy poinformować pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Pomoc dla osób czy rodzin uwarunkowana jest przepisami ustawy o pomocy społecznej. Kontakt telefoniczny do MGOPS: w godzinach urzędowania ośrodka tel. stacjonarny (65) 57-16-112 , telefon komórkowy 665020910.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Punkt badań w kierunku koronawirusa

Data publikacji: 2020-09-15

Bezpłatny mobilny punkt badań dla mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Punkt badań w kierunku koronawirusa
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...